Aiads.ir

AIADS.ir
 

نسرین آقاجانی

نسرین آقاجانی در سال 1361 در تبریز متولد شده و تحصیلات خود را در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور تبریز به پایان رسانده است.
از سال 1389 به عنوان مدرس زبان و ادبیات فارسی در مدارس غیرانتفاعی مشغول به تدریس شده و در همان سال در شرکت «مطالعات و توسعۀ تجارت و صنعت ایرانیان» با سمت «مدیر طرح‌های توسعه» و نیز در انتشارات «آزیا» با سمت «ویراستار فنی» فعالیت خود را آغاز نموده که ماحصل آن ویرایش چندین کتاب علمی بوده است.
وی در سال 1392 و 1393 موفق شده، دو جلد کتاب را با عناوین «بررسی وزن‌های نوین فارسی در اشعار سیمین بهبهانی» و «فنون ادبی و زبانی در آیینۀ ادبیات» به چاپ برساند و به عضویت پایگاه اهل قلم درآید.


 


 

Copyright © 2015 Aiads.ir    -   Ahmad Alipour